Verkeersbesluit gemeente Amstelveen 21.9.2015: Parkeerverbod op de Amsteldijk Noord tussen Kalfje en Machineweg MP

Het bestuur van de vereniging is erg overvallen door dit bericht, ook omdat Peter Hesp en Nicole van Buuren eind juni nog een afspraak met wethouder Jeroen Brandes en een verkeersdeskundige hebben gehad over het weren van touringcars op de dijk en het mogelijk autoluw maken van de dijk. De gesprekspartners van de gemeente hebben toen niets gezegd over dit verkeersbesluit dat toen al waarschijnlijk in de maak was.

Bewoners van de dijk zonder parkeerruimte voor het huis kunnen door dit besluit zelf niet meer parkeren op de dijk, noch hun bezoekers.

Het bestuur beraadt zich op haar reactie en bezwaar tegen dit besluit en raadt de betreffende bewoners aan dit ook te doen.

 

Hieronder kunt u het gepubliceerde verkeersbesluit van de gemeente lezen.

 

Zaaknummer: Z-2015 /052398

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

overwegende, dat er ten zuiden van de gemeentegrens met Amsterdam bij de Kalfjeslaan regelmatig op de rijbaan van de Amsteldijk Noord wordt geparkeerd;

dat bezoekers van de bij de Kalfjeslaan gelegen horeca hun auto kunnen parkeren op de Kalfjeslaan en bij drukte ook op het parkeerterrein bij de Aanloop, dat binnen aanvaardbare loopafstand van deze voorzieningen ligt;

dat het parkeren op de Amsteldijk Noord zelf door de geringe breedte en het bochtige verloop van deze op een dijklichaam gelegen weg leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij fietsers in het gedrang komen en daarom ongewenst is;

dat de Amsteldijk Noord veel wordt gebruikt door recreatief fietsverkeer en deel uitmaakt van het hoofdnet fiets;

dat er op dit moment fietssuggestiestroken liggen, maar deze stroken juridisch geen betekenis hebben en het parkeren daarop is toegestaan;

dat het gewenst is om het (gedeeltelijk) parkeren op de rijbaan van de Amsteldijk Noord ter plaatse te verbieden;

dat een parkeerverbod echter ook geldt voor de berm;

dat een dergelijk verbod aan de kant van de Amstel niet bezwaarlijk is omdat het parkeren aan die kant leidt tot het ongewenst blokkeren van de doorgang op het naast de rijbaan gelegen voetgangerspad of tot een parkeergedrag waarbij auto’s rakelings langs de weg worden geparkeerd tussen de rijbaan en het genoemde voetgangerspad;

dat er ten noorden van de Machineweg MP langs de Amsteldijk Noord ook aan de huizenkant in de berm wordt geparkeerd;

dat dit parkeren daar niet bezwaarlijk is omdat dit gebeurt op verder van de rijbaan af gelegen stroken;

dat die stroken niet altijd herkenbaar zijn als officiële parkeerplaats;

dat de situatie ook kan worden verbeterd door de fietssuggestiestroken aan beide zijden van het gedeelte van de Amsteldijk Noord tussen de gemeentegrens van Amsterdam bij de Kalfjeslaan en de Machineweg MP aan te passen en in te richten als fietsstroken met onderbroken strepen, waarbij fietssymbolen worden aangebracht;

dat het niet is toegestaan om een voertuig stil te laten staan op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;

dat hierdoor het parkeren in de berm aan de huizenkant mogelijk blijft;

dat aan de kant van de Amstel een parkeerverbod kan worden ingesteld dat het parkeren in de berm verbiedt;

dat de maatregelen zullen gelden vanaf de gemeentegrens met Amsterdam tot aan de kruising met de Machineweg MP:

dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland overleg is gepleegd met een gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering;

dat het betreffende weggedeelte is gelegen buiten de bebouwde kom en bij de gemeente Amstelveen in beheer is;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het mandaatbesluit van ons college van 19 november 2013;

b e s l u i t e n :

door het plaatsen van borden E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden en het aanbrengen van fietssymbolen op het wegdek in de met onderbroken strepen van de rijbaan afgescheiden gedeelten, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening R&B-V-2015.03:

  • 1.

het parkeren te verbieden aan de oostkant van het gedeelte van de Amsteldijk Noord tussen de gemeentegrens met Amsterdam tot aan de kruising met de Machineweg MP;

  • 2.

aan weerszijden van dit gedeelte van de Amsteldijk Noord fietsstroken aan te wijzen.

Amstelveen, 21 september 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

  1. ir. S.J. van Viegen,

teamleider verkeer en vervoer

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dat kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Bekendgemaakt op: 28 september 2015