gepubliceerde gemeentelijke bekendmaking

Op 7 december heeft de gemeente het 1e deel van het in september gepubliceerde verkeersbesluit omtrent een parkeerverbod op de Amsteldijk Noord tussen het Kalfje en de Machineweg MP ingetrokken, n.a.v. de vele bezwaren van bewoners en onze vereniging.

Het 2e deel van dit verkeersbesluit is niet ingetrokken. Het betreft hier de aanleg van nieuwe fietsstroken, die een juridische status hebben (i.t.t. de huidige fietsstroken) op grond waarvan (ook gedeeltelijk) parkeren op de fietsstrook is verboden. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten. Op sommige delen van de dijk tussen Kalfje en Machineweg MP is de berm aan de waterzijde te smal om een auto te parkeren, zonder op het schelpenpad te staan. De vereniging heeft de ondertekenaar van het besluit, de heer Van Viegen gevraagd of het op deze plaatsen geoorloofd is om gedeeltelijk op het schelpenpad te parkeren. Het antwoord van de heer Van Viegen, in overleg met de politie,  is als volgt:

‘De wet is hier namelijk niet heel duidelijk over. Het is niet toegestaan om op een voetpad te parkeren, maar ‘voetpad’ wordt niet gedefinieerd.

Wij gaan ervan uit dat, als er geen voetpadborden staan, de status van het pad onduidelijk is, en het dus geen probleem is om er een klein beetje op te staan. Dat is overigens niet anders dan nu. De politie schrijft daar geen bekeuringen voor.

Het lijkt me echter niet de bedoeling om het pad grotendeels te blokkeren, zodat mensen over de weg moeten gaan lopen. Als iedereen zijn best doet om een beetje netjes te parkeren, niet op de fietsstrook, en niet grotendeels op het pad, dan kan iedereen rekening met elkaar houden en lijkt dit een mooie oplossing.’

Mocht u alsnog bezwaar willen maken tegen het 2e deel van het besluit, de aanleg van de nieuwe fietsstroken met juridische status, dan kan dat. Zie de gepubliceerde tekst hieronder.

 

Zaaknummer: Z-2015/ 065551

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

overwegende,

dat zij bij hun besluit van 21 september 2015, zaaknummer Z-2015/052398

onder meer een parkeerverbod hebben ingesteld aan de oostkant van het gedeelte van de Amsteldijk Noord tussen de gemeentegrens met Amsterdam en de kruising met de Machineweg MP;

dat is gebleken dat er tegen dit onderdeel van het besluit veel bezwaren zijn;

dat de gemeente onvoldoende heeft onderkend dat het parkeerverbod de parkeersituatie voor veel aanwonenden ernstig verslechtert:

dat is gebleken dat bewoners niet altijd kunnen beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein of langs de openbare weg aan de huizenkant;

dat zij en hun bezoek in dat geval zijn aangewezen op het parkeren in de berm aan de kant van de Amstel;

dat het gebruik van de berm vaak de enige mogelijkheid is om binnen aanvaardbare loopafstand van de woning te kunnen parkeren;

dat dit nadeel voor bewoners naar het oordeel van de gemeente zwaar weegt;

dat zij daarom het parkeerverbod, dat nog niet is uitgevoerd, intrekken;

dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland overleg is gepleegd met een gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering;

dat het betreffende weggedeelte is gelegen buiten de bebouwde kom en bij de gemeente Amstelveen in beheer is;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het mandaatbesluit van ons college van 19 november 2013;

b e s l u i t e n :

Onderdeel 1 van hun besluit van 21 september 2015, zaaknummer Z-2015/052398, waarbij is besloten parkeren te verbieden aan de oostkant van het gedeelte van de Amsteldijk Noord vanaf de gemeentegrens met Amsterdam tot aan de kruising met de Machineweg MP, in te trekken.

Amstelveen, 1 december 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. ir. S.J. van Viegen,

teamleider verkeer en vervoer

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Als u tegen het oorspronkelijke verkeersbesluit al een bezwaarschrift heeft ingediend, hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw bezwaarschrift heeft ook betrekking op het gewijzigde verkeersbesluit.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dat kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Bekendgemaakt op: 7 december 2015