Start inspraak nieuwe welstandsnota

B en W geven de concept welstandsnota vrij voor inspraak waarna het college zich opnieuw over het voorstel zal buigen voordat de nieuwe nota aan de raad wordt voorgelegd. Grote delen van Amstelveen worden welstandsluw. Er blijven alleen welstandsregels bestaan voor de oudere woongebieden en de gebieden die ruimtelijke bescherming nodig hebben, zoals de Amsteloever. Ruimtelijke kwaliteit wordt hiermee gedeeltelijk een zaak van inwoners zelf.
Vanaf 24 december tot en met 3 februari ligt het concept Welstandsnota Amstelveen ter inzage. Gedurende deze periode kunt u uw inspraakreactie indienen bij het college van B en W. Het concept, waarin aanpassingen zijn verwerkt die door de gemeenteraad eerder dit jaar op 1 juli 2015 zijn vastgesteld, bestaat onder andere uit gebiedsbrochures en brochures waarin standaard verbouwingen zijn beschreven.

Dankzij het nieuwe beleid krijgen inwoners meer ruimte om hun woonwensen te realiseren. Het toetsen van welstand wordt maatwerk en is afhankelijk van de mate waarin een bouwwerk de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van de omgeving beïnvloedt. Het gemeentebestuur toetst bouwwerken aan achterkanten (achtererven, achtergevel en achterdakvlak) alleen nog waar deze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en gelegen zijn in een gebied met een bijzonder welstandsregime. Voor een aantal jaren-30-wijken en voor bebouwing aan een aantal belangrijke routes zijn aanvullende specifieke welstandscriteria toegevoegd. Amstelveen is opgedeeld in 17 gebieden waarbij onderscheid wordt gemaakt in bijzonder welstandsgebied, regulier welstandsgebied en welstandluw gebied. De kaart die dit aanduidt, vindt u bij de ter inzagelegging.

Voor het toetsen van welstand in gebieden met een bijzonder welstandsregime stelt de gemeente een Stadsbouwmeester aan, ter vervanging van de huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

U kunt de stukken inzien bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis of online raadplegen op de pagina inspraakwelstand.