Presentatie Nico van den Berg, projectleider dijkverbetering Amsteldijk Noord

Dijkverbetering Amsteldijk Noord

Op de ledenvergadering van 3 maart jl. gaf projectleider Nico van den Berg van Waternet een presentatie over het proces van de verbetering van de Amsteldijk Noord vanaf het Kalfje tot de Amstelzijde, met een totale lengte  van ongeveer 5 kilometer. Zijn powerpoint kunt u hierboven aanklikken. Een kort verslag volgt hier.

 

Waarom is dijkverbetering nodig

De dijken worden meestal ongeveer eens in de 30 jaar opgehoogd en versterkt, i.v.m. het dalen van de bodem en evt. aantasting van de stabiliteit ervan. In ons gebied daalt de bodem 0,6 tot 1 cm per jaar. De laatste dijkverhoging vond zeker dertig jaar geleden plaats.

 

Fasering

Vanaf oktober 2014 is men aan de Amsteldijk Noord met onderzoek bezig vanaf het water en het land. Er wordt gemeten en ook de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en natuurwaarden worden onderzocht.

N.a.v. het onderzoek wordt een startnotitie opgesteld rond maart 2016 , waarvoor een informatieavond zal worden georganiseerd voor belanghebbenden.

Varianten worden opgesteld in een conceptplan, dat vervolgens 6 weken voor inspraak ter inzage ligt.

Daarna vinden bewonersgesprekken plaats ‘aan de keukentafel’ wat de plannen voor de individuele bewoner inhouden, welke aanpassingen er evt. op het privéterrein grenzend aan de dijk nodig zijn.

Met elke bewoner wordt een contract gesloten betreffende de werkzaamheden en mogelijke gevolgen daarvan.

Dan volgt de voorbereiding van de uitvoering in de vorm van tekeningen  en bestek.

De uitvoering staat gepland in 2018.

 

Vragen van de leden

Tijdens de uitvoering blijven de huizen bereikbaar. De bedoeling is om in 1 dag de oude weg te verwijderen en nieuw funderingsmateriaal te storten, waar dan meteen overheen gereden kan worden.

Steigers worden zo nodig opgetild en verlegd. Na de werkzaamheden worden ze weer teruggeplaatst.

Inritten worden aangepast aan de nieuwe hoogte.

Kabels en leidingen komen ook bloot te liggen. Bij Ziggo zal de mogelijkheid van glasvezelkabel in de week gelegd worden, zo zegde Nico van den Berg toe.

De bomen zijn ca. 10 jaar geleden geplant en worden als waardevol gezien. Wanneer bomen langs de dijk vervangen zouden moeten worden, zullen op verzoek van een van de leden, wat grotere bomen geplant worden.

Ook wordt de mogelijkheid bekeken of elektra onder de weg door naar de steigers gebracht mag worden.

Er zijn op een aantal plaatsen veel muizen/rattenholen , dit wordt meegenomen in het onderzoek.

Bij de molen is er schade aan de uitstroomopening door baggerwerkzaamheden. Hierdoor is eea verstopt geraakt. De molenaar kreeg te horen dat hij eea zelf moest oplossen

Op verschillende plaatsen is er bij hevige regenval overlast onderaan de opritten. Dit is een serieus aandachtspunt als er opgehoogd gaat worden

Afstemming van de werkzaamheden met de vernieuwing van de brug bij Ouderkerk is een aandachtspunt.

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Dit moet worden afgestemd met de Gemeente.

 

 

 

Klankbordgroep en contact

Op verzoek van Nico van den Berg wordt een klankbordgroep uit de Vereniging  samengesteld, waarvoor zich al meteen op de vergadering een stuk of 6 leden zich aanmeldden. Hen zal gevraagd worden mee te denken in het ontwerpproces. Gebiedskennis, wensen en knelpunten kunnen dan worden meegenomen in de afwegingen t.a.v. de maatregelen.

 

Informatie over de voortgang van het project is te vinden op de website www.agv.nl/plannen/dijken/

Voor vragen kunt u mailen naar amsteldijknoord@waternet.nl .

Bellen kan ook via telefoonnummer 0900-9394