Inloopavond 14 maart nieuw bestemmingsplan Wester-Amstel

Persbericht van de gemeente Amstelveen, gepubliceerd op 28 februari 2017:
Dinsdagavond 14 maart organiseert de gemeente in de Expositieruimte van Groengebied Amstelland, Amsteldijk-Noord 55 een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. De avond duurt van 19 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en vragen stellen.

Vernieuwen bestemmingsplan

BBA-wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening): “Het geldende bestemmingsplan dient uiterlijk in 2018 te worden herzien. Het voorontwerp is een eerste fase in de procedure naar de vaststelling van het nieuwe plan. Het gaat om het gebied tussen de Kalfjeslaan, de Amstel, de A9 en de oostelijke stadsgrens van Amstelveen.

Het plan legt bestaande functies vast en biedt duidelijkheid over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de bestemmingen. In het voorontwerp hebben we nu de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk verwerkt. Daarnaast heeft het plan tot doel de landschappelijke kwaliteit van het bovenland en de polder te beschermen. Zo behoudt de polder de uitstraling die het nu heeft. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen”.

Inspraak

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 2 maart tot en met 12 april ter inzage bij de Balie Bouwen van het raadhuis of is digitaal te raadplegen via http://ro0362.ropubliceer.nl/
Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie indienen. Informatie daarover staat ook op de site. De reacties dragen bij aan een zorgvuldige vaststellingprocedure en betrekt het college van B en W bij het opstellen van het ontwerpplan.