8.6 – 19.7 Provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk ter visie voor bezwaar

Inspraaktermijn

Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2017 liggen het provinciale inpassingsplan voor de vervanging van de brug Ouderkerk en het  besluit vaststellen hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage op het gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1, Ouderkerk en in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, Amstelveen. Voor openingstijden zie www.ouder-amstel.nl en www.amstelveen.nl  Digitaal kunt u de plannen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/inspraak/Terinzageleggingen.htm.

Inpassingsplan Brug Ouderkerk

Provinciale Staten hebben het inpassingsplan op 29 mei jl. vastgesteld. Het is n.a.v. een aantal ingediende zienswijzen op ondergeschikte delen gewijzigd vastgesteld t.o.v. de ontwerpversie. In de bij de stukken behorende Nota van Beantwoording is toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd en in hoeverre eerder ingediende zienswijzen op de ontwerpversie van het plan aanleiding hebben gegeven tot wijziging van het plan.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

Voor de vervanging van de brug is het nodig dat de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Daarom is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen. Uit dit onderzoek blijkt dat op een aantal adressen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Gedeputeerde Staten hebben hogere waarden vastgesteld voor een aantal adressen, waarvan de bewoners persoonlijk zijn geïnformeerd.

Reageren

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter visie ligging beroep instellen tegen het door Provinciale Staten genomen besluiten.

Belanghebbenden zijn diegenen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp inpassingsplan kenbaar hebben gemaakt, of die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan kenbaar te maken. Voorts kan een ieder beroep instellen tegen de door Provinciale Staten vastgestelde wijzigingen t.o.v. het ontwerp inpassingsplan.

Zowel het beroep tegen Provinciaal Inpassingsplan als tegen het besluit hogere waarden moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Meer info hierover op www.raadvanstate.nl. Het is daarnaast mogelijk om, gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend.

Wat gebeurt er daarna

Het inpassingsplan treedt o.g.v. art. 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het inpassingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en Herstelwet

Op het provinciaal inpassingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent o.m. dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl