Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 3 maart 2015

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 maart 2015, Wester-Amstel

 

Aanwezig volgens de presentielijst 35 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp,

voorzitter, Dania Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Erik Glasius, lid

Nicole van Buuren, lid (website) en Harmina Muggen, secretaris

 

 

  1. opening, mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Nico van den Berg, projectleider Waternet. De voorzitter geeft een kort overzicht van  het afgelopen jaar en hij roept de leden op om in zo groot mogelijke getale aanwezig te zijn bij het bezoek van de burgemeester aan ons gebied op 21 mei, om 16.00 uur in de wijngaard. Hierover zal ook een mededeling verschijnen op de website.

Er wordt een agendapunt (3a) ingevoegd: toelichting door de penningmeester.

 

 

  1. ingekomen stukken

Er zijn voor de vergadering geen ingekomen stukken. De secretaris nodigt de leden uit om bij vragen of klachten dniet te aarzelen om ons te mailen, zodat het bestuur zonodig actie kan ondernemen.

 

3a. financiën

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag dat was gepubliceerd in de jongste uitgave van Oeverberichten. De financiële situatie is gezond. De structurele uitgaven nemen wat toe, o.a. door de wat dikker uitgevallen Oeverberichten en de kosten voor website. Nog niet alle leden hebben hun contributie over 2014 betaald. Gelukkig hebben we een behoorlijke buffer, de contributie zal dit jaar nog niet worden verhoogd.

 

  1. goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2013

Dit verslag stond en staat vermeld op de website.

Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan toenmalig secretaris Erik Glasius.
4a. verslag kascommissie over het boekjaar 2013

De heer Bredenoord maakt namens de kascommissie een compliment aan de penningmeester voor de voortreffelijke wijze waarop deze de financiële verslaglegging uitvoert.

4b. verlenen van décharge van de penningmeester

Op voorstel van de heer Bredenoord verleent de vergadering décharge, hetgeen bij acclamatie geschiedt.

 

  1. gastspreker:

Nico van den Berg, projectleider bij Waternet geeft een lezing over de geplande dijkverbetering van de Amsteldijk.

Zie voor het verslag van de lezing het eerder geplaatste bericht op de website.
Voor de klankbordgroep melden zich aan:

Piet de Graaf

Jan de Groot

Willem Raymakers

Ria van Brummelen

Alexandra Stodel

Alfred Fernandes

Anton Leewenberg

Aafke Bredenoord

Maarten Riemens

Nicole van Buuren

Hun namen worden t.z.t. doorgegeven aan Nico van den Berg, die hen dan vervolgens zal benaderen voor overleg.

  1. Omgevingsraad Schiphol. Toelichting door Peter Hesp

Sinds 1 januari 2015 is de voorzitter van onze vereniging verkozen tot lid van het Regio-overleg van de nieuw opgerichte Omgevingsraad Schiphol waarin tien personen zitting hebben, van elke baan twee, voor de Buitenveldertbaan zijn dit Peter Hesp en Marcel Dop. Uit deze tien regiovertegenwoordigers zijn drie personen gekozen in de Omgevingsraad, dit zijn vertegenwoordigers van respectievelijk de Kaagbaan, de Polderbaan en de Zwanenburgbaan.
Peter licht een aantal problemen toe waar wij als Buitenveldertbaan mee te maken hebben:

  • Geluidsoverlast: vroeger werd de geluidsoverlast per baan gemeten en werden er per baan consequenties uit getrokken. Er mag nu gemiddeld over alle 5 banen 10% worden overschreden. Dit betekent in concreto voor de Buitenveldertbaan meer overschrijding dan vroeger. (Bij de aanleg van de Polderbaan werd ervan uitgegaan dat dit maximaal 4 % zou zijn, blijkt nu 8% te zijn).
  • De regel is dat er alleen over de Buitenveldertbaan (de baan waar de meeste hinder wordt ondervonden) wordt gevlogen bij windkracht 4 of meer. De verkeerstoren vat dit echter vaak te ruim op. Ook als er maar 20 minuten per dag windkracht 4 is wordt toch soms de hele dag gevlogen. Bij windstil en mooi weer hoort er niet over de Buitenveldertbaan te worden gevlogen.
  • Klagen helpt: Via de website BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol)die Peter even demonstreert en waarin alle vliegbewegingen kunnen worden gevolgd, kan geklaagd worden over overlast. Hoe meer klachten, hoe meer rekening er met ons wordt gehouden.

 

  1. rondvraag en sluiting

Er wordt opgemerkt dat de schelpenpaadjes in de polder te smal zijn, kan daar wat aan worden gedaan? Ook zijn de bankjes in de polder op sommige plaatsen verzakt. Het bestuur zal zich hier over buigen.

Verder komt de suggestie om dijkbewoners die nog geen lid van onze vereniging zijn via een brief op te roepen om lid te worden. Dit initiatief neemt het bestuur ter harte. Er zal door Erik een tekst worden opgesteld.
De vergadering wordt afgesloten met een borrel.