Vertegenwoordiging en registratie van de Vereniging Amsteloever in de Omgevingsraad Schiphol

 

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
Waarom een Omgevingsraad Schiphol?
De luchthaven Schiphol is een belangrijke economische activiteit voor de internationale concurrentiepositie van Nederland met een relatief grote invloed op de leefomgeving.
Het balanceren tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven is een proces waar veel partijen en bijbehorende belangen bij betrokken zijn. De Omgevingsraad Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren.
Hoe ziet de Omgevingsraad Schiphol eruit?
De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma. Het College van Advies en het Regioforum staan onder leiding van één voorzitter. Het hoofddoel van het College van Advies is onderhandeling en advisering over de strategische kaders van de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. De focus bij het Regioforum ligt vooral op de informatievoorziening en de bredere dialoog over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol.

Meer informatie vindt u op de website www.omgevingsraadschiphol.nl

 

Om mee te kunnen praten in de Omgevingsraad moet de Vereniging zich registreren.

Daarvoor moet het bestuur vóór 15 oktober 2014 een ledenlijst met de volgende gegevens overleggen aan

het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol:

  • In de ledenlijst moeten de volgende gegevens zijn opgenomen: naam, adres, woonplaats,

geboortedatum, het telefoonnummer en/of e-mailadres.

  • Alle leden moeten woonachting zijn binnen grenzen van het cluster van de

achterbanorganisatie, blijkend uit postcode en huisnummer.

  • De achterbanorganisatie verstrekt uitsluitend gegevens van leden die in de gelegenheid zijn

gesteld tegen de verstrekking van hun persoonsgegevens aan de Omgevingsraad voor dit

doel bezwaar te maken en daarvan geen gebruik hebben gemaakt.

 

Het bestuur van de vereniging wil de vereniging Amsteloever aanmelden bij de Omgevingsraad Schiphol. Wanneer u bezwaar hebt tegen het overleggen van uw gegevens aan de Omgevingsraad, vragen wij u dit via info@verenigingamsteloever.nl  aan het bestuur kenbaar te maken voor 12 oktober.  Het verzoek om registratie moet voor 15 oktober a.s. gedaan zijn.

Gaat u akkoord dan verzoeken wij u ook uw geboortedatum aan ons te mailen op info@verenigingamsteloever.nl.  Zonder uw bericht sturen wij de ledenlijst met het verzoek tot registratie voor die datum in, zodat wij als vereniging een stem hebben in de ontwikkelingen rond Schiphol.

U ontvangt een korte versie van dit bericht per mail of briefje in de bus.

 

Het bestuur