Verslag van de klankbordgroep Amsteldijk (dijkverbetering) van 7.3.2017

Verslag
Aan
aan- en afwezigen
Datum en tijd bespreking
7 maart 2017, 19.30 – 21.00 uur
Plaats bespreking
Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen
Aanwezig
Nicole van Buuren, Alexandra Stodel, Ria van Brummelen (Noord),
Mariska Volkmaars (Zuid), Cor Molleman, Rien Boerman,
Rick Schulz (gemeente Amstelveen), Wim Roozenbeek (Groengebied Amstelland),
Henk Kooij, Cor Portengen (Groenraad), Jos Andriessen (Beschermers Amstelland),
Gerard Korrel (AGV), Nico van den Berg, Walter Tromp, Jesse Stammers, Maartje Faasse,
Mark van Alphen, Suzan Nij Bijvank (Waternet)
Afwezig
Anton Leeuwenberg (Noord), Annemiek van der Steen (Zuid),
Renske Peters (Beschermers Amstelland), Frans Janssen (Paardenburg),
Stefan van Remortel (Loetje), Esther Kruik (Waternet)
Datum
29 maart 2017
Contactpersoon
S.T. Nij Bijvank
Amsteldijk@ waternet.nl
Doorkiesnummer
020-608 60 19
Ons kenmerk
17.073948
Projectnummer
01.0374-002
Onderwerp bespreking
derde overleg klankbordgroep Amsteldijk
1 Opening
Na opening door dagelijks bestuurder Gerard Korrel volgt een korte voorstelronde.
Mark, Rien (opvolger van Cor M.), Jos (vervanger van Renske), Ria en Walter (technisch ontwerper) zijn voor het eerst aanwezig.
De klankbordgroep is vandaag als volgt vertegenwoordigd:
Nicole, Alexandra en Ria namens bewoners Amsteldijk Noord
Mariska namens bewoners Amsteldijk Zuid
Cor M. en Rien namens gemeente Amstelveen (buitengebied)
Rick namens gemeente Amstelveen (verkeer)
Jos namens Beschermers Amstelland
Henk en Cor P. namens de Groenraad
Wim namens Groengebied Amstelland
2 Vaststellen agenda en verslag
In dit overleg staan de visualisaties van de dijkverbetering en het omgevingsconvenant centraal. Agenda en vorig verslag (d.d. 27 september 2016) worden vastgesteld.
Opmerkingen vorig verslag
P1: geen
P2: geen
P3: Rick vraagt zich af of dit overleg de juiste plek is om het zware verkeer op de dijk te
bespreken. Volgens Jesse biedt de samenstelling van dit overleg juist kansen.
P4: Nicole vertelt dat volgens Ziggo de glasvezelkabel er al ligt. Het gedeelte naar het huis toe moet de bewoner zelf betalen. Ze heeft de indruk dat bewoners hiervan niet op de hoogte zijn. Cor M. bevestigt dit: de kabel schijnt een aantal jaren geleden gelegd te zijn. Hij vindt het vreemd dat dit niet tijdens het kabels- en leidingenoverleg naar voren kwam. Contactpersonen kabelmaatschappijen delen met Nicole. ACTIE Waternet
P5: geen
Verslag
Datum
29 maart 2017
Ons kenmerk
17.073948
Pagina
2 van 5
3 Mededelingen/actualiteiten
3.1 Afstemming dijkverbetering en projecten brug Ouderkerk en verbreding A9
Nico: Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de provincie Noord- Holland (brug Ouderkerk) en Rijkswaterstaat (viaduct A9). De dijkverbetering vindt plaats op z’n vroegst begin 2018 (indien damwandvariant), maar later bij andere varianten. Er hoeft geen bestemmingsplan te worden gewijzigd.
Nicole: De werkzaamheden m.b.t. de brug en de A9 staan inmiddels tegelijk gepland en project Zuidasdok begint ook in 2019.
Rick: De uitvoering van project Beneluxbaan is in 2018.
3.2 Toelichting conceptconvenant
Jesse: Het convenant wordt gevormd op basis van de belangen uit de omgeving. De voorlopige inhoud is nog vrij algemeen, omdat we nog niet precies weten wat we waar gaan doen. Het convenant gaat als bijlage van het ontwerpdijkverbeterings-plan de inspraak in. Voor de zomer vindt nog een klankbordgroepoverleg plaats.
Gerard: Het doel van dit overleg is om zo snel mogelijk alle wensen vanuit de omgeving op tafel te krijgen. Zienswijzen zijn mogelijk, maar houden het proces wel op.
Alex: Ik zou niet akkoord gaan met dat beplanting door bewoners zelf terug geplant moet worden en dat kostbare constructies niet per definitie worden teruggeplaatst.
Jesse: Dit soort feedback willen we graag van jullie. Wellicht organiseren we, nadat voor een variant per dijkvak is gekozen, sessies met tafels voor bijv. steigers, tuinhekwerk, beplanting e.d. Nico: We zetten steigers terug zoals ze er nu staan.
Cor P.: Er is nu veel rechtsongelijkheid m.b.t. wel/niet vergunde/gedoogde steigers.
Gerard: AGV werkt aan een wijziging van de Keur: het beleid zal ruimer worden.
Nicole: We zien graag dat AGV aansluit op het goede beleid van gemeente Amstelveen. Ria: Ik heb bij Waternet geklaagd over de wildgroei van steigers/terrassen dicht bij de inlaten: ik ben verwezen naar de gemeente Amstelveen.
4 Ontwikkelingen dijkverbetering
Eind maart gaan geotechnisch adviseurs rekenen met de resultaten van het grondonderzoek dat afgelopen periode heeft plaatsgevonden op en langs de dijk. Daarna weten we hoe sterk de dijk op elk punt is en waar welke ingreep noodzakelijk is om de dijk te verbeteren. Voor de zomer vindt weer een sessie met de klankbordgroep plaats. Hierna gaat het plan naar het bestuur van het waterschap. Als het plan is vastgesteld, schrijven we het bestek. Uitvoering in 2018.
4.1 Maatregelenkaart hoogte/stabiliteit
Walter licht zijn voorlopige technisch ontwerp toe aan de hand van kaarten en video’s. De dijk is ingedeeld in 32 vakken. Aan de muur hangt een overzicht met per dijkvak de mogelijke (groen) en onmogelijke (rood) oplossingen.
 Er zijn drie verschillende situaties op de Amsteldijk (dijk zonder teensloot, dijk met teensloot bij agrarische percelen en dijk met teensloot bij bebouwing). Er zijn zes mogelijke oplossingen bedacht om de dijk te verbeteren.
 Op een paar honderd meter na is de gehele dijk niet voldoende op hoogte.
 Daar waar langs de dijk geen teensloot aanwezig is, is de dijk voldoende stabiel en zijn geen verbeteringen aan de stabiliteit van de dijk noodzakelijk.
Verslag
Datum
29 maart 2017
Ons kenmerk
17.073948
Pagina
3 van 5
 Waar wel een teensloot langs de dijk ligt, is het talud zeer steil en daarmee de dijk niet stabiel genoeg. Komende periode wordt bepaald in hoeverre de dijk niet stabiel genoeg is en waar maatregelen noodzakelijk zijn.
 Bij variant 5 en 6 vindt geen ophoging plaats. Deze oplossingen zijn qua ruimte bijna overal inpasbaar.
 Het verschil tussen variant 1 en 3 is het al dan niet plaatsen van een eenvoudige beschoeiing in de Amstel om het talud op te vangen.
 Bij variant 4 wordt enkel het Jaagpad opgehoogd, de rijbaan wordt niet veranderd of opgehoogd. Bij deze variant komt het Jaagpad hoger dan de rijbaan te liggen tot een maximum van circa 35 cm.
 Een teenslootvergraving is lastig inpasbaar, daar waar huizen of andere bebouwing staan. Vaak is niet de ruimte om een nieuwe sloot naast de oude te graven.
 In de voorbereiding van het ontwerp wordt een landschapsarchitect betrokken. We doen dit om het ontwerp van de dijkverbetering zo goed mogelijk in het landschap in te passen.
Alex.: Kan een scherm ook een oplossing zijn voor percelen met teensloten?
Walter: Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een scherm aan de polderzijde te plaatsen in plaats van vergraving van de teensloot. Teenslootdemping is ook een variant op een teenslootvergraving, al is dit vanuit meerdere opzichten niet wenselijk.
Cor M.: Is er gedacht aan de kabels en leidingen? Want in geval van ophogen, moeten deze er hoogstwaarschijnlijk uit i.v.m. te veel gronddruk op de kabels en leidingen.
Cor P.: Komt een eventuele damwand op de waterlijn?
Walter: Nee, dit lost het hoogteprobleem niet op. De damwand in de boezem komt ongeveer 50 cm boven het water uit. Doordat we hier een natuurvriendelijke rietoever willen aanplanten, zal de wand zo veel mogelijk uit het zicht verdwijnen.
Maartje: In de nieuwe Keur mogen bomen tot vijf meter hoog blijven staan. Het wordt een uitdaging hoe we met z’n allen zorgen dat ze niet hoger dan vijf meter worden. In de nieuwe Keur vallen bomen onder de zorgplicht: een boom moet alleen weg, wanneer deze een risico voor de veiligheid vormt. Cor M.: Bij de verkaveling in 2000 zijn er eigendommen heen en weer gegaan (bomen). Uitzoeken of vergund is. ACTIE Waternet Alex.: Het duurde erg lang na de herplant bij de vorige dijkverbetering voordat er weer mooie bomen stonden. Een jarenlang beeld van een kale dijk wens ik de omgeving deze keer niet toe!
Mark: Een gestaffelde damwand is een oplossing om de grondwaterstand in het dijklichaam op peil te houden
Walter: Vanuit de klankbordgroep kwam naar voren dat het niet wenselijk is het Jaagpad te verlagen om zo meer berging voor de Amstel te creëren. Een variant hierop kan zijn omde bestaande damwand onder water te drukken en een nieuwe damwand dichter op de rijbaan te plaatsen. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer waterberging in de Amstel, tevens kan in deze ruimte een mooie rietzone ontstaan.
Verslag
Datum
29 maart 2017
Ons kenmerk
17.073948
Pagina
4 van 5
Nicole: Blijft de breedte van de strook langs de rijbaan tot de boezem hetzelfde? Als vereniging Amsteloever zijn wij tegen het versmallen van deze ruimte, als dit betekent dat auto’s dan weer half op de rijbaan gaan parkeren, of helemaal niet meer kunnen parkeren. De gemeente heeft fietsstroken gemaakt waar auto’s niet op mogen parkeren.
Nico: Deze input nemen we mee in het ontwerp. We willen dus én parkeren, én wandelen én waterberging. Soms zullen we hierin keuzes moeten maken.
Ria: Is de Ronde Hoep niet genoeg als waterberging?
Maartje: Nee, de Ronde Hoep is echt uitsluitend bedoeld voor zeer extreme gevallen. Het is nog steeds dringend nodig om waar mogelijk de doorstroming en berging in de Amstel te verbeteren.
Alex.: Maar zoek het dan niet op deze drukke Amsteldijk met veel recreatief gebruik en bebouwing. Ik denk dat we iedere centimeter van deze dijk nodig hebben. Jesse: Niet alles kan: een dijk verbeteren blijft een lastige afweging van belangen. Het niet verlagen van het Jaagpad heeft bijvoorbeeld weer consequenties voor de breedte en daardoor voor parkeren. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen uit de omgeving, maar we kunnen op de dijk niet alle wensen inpassen.
— INTERACTIEVE PAUZE —
Deelnemers plakken opmerkingen op de flipovers per situatie. 1) bestaande dijk met teensloot bij agrarische percelen
2) bestaande dijk met teensloot bij bebouwing
3) bestaande dijk zonder teensloot
5 Communicatie
 De eerste bewonersavond was op 25 oktober 2016. Het verslag kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen aan Amsteldijk@waternet.nl. Dit staat ook vermeld op Agv.nl/Amsteldijk.
 Op een startoverleg kabels- en leidingen is gesproken met vrijwel alle nutsbedrijven die belang hebben in het gebied. Waternet heeft de wens voor glasvezel genoemd.
 Er zijn zeventien interviews met bewoners gehouden. De resultaten zullen gedeeld worden met de klankbordgroep per e-mail. ACTIE Jesse
 Mariska en Annemiek hebben op de Amsteldijk Zuid een infobrief huis-aan-huis verspreid met hierin o.a. hun contactgegevens.
Nicole: Over twee weken heeft bewonersvereniging Amsteloever een jaarvergadering. Hiermee worden niet de niet-leden van de vereniging bereikt. Communiceren via ‘de krantjes’ blijft een goed idee. ACTIE Waternet Mariska: Tot nu toe zijn vanuit Waternet alleen de huiseigenaren benaderd per brief. Graag ook bijv. huis-aan-huis verspreiden. ACTIE Waternet
Verslag
Datum
29 maart 2017
Ons kenmerk
17.073948
Pagina
5 van 5
6 Rondvraag
Nicole: Hoelang duurt de inspraakperiode?
Nico: Het plan ligt voor de zomer zes weken ter inzage. Hiervoor wordt het plan nog op een bewonersavond gepresenteerd.
Jos: Hoe zit het met de Amstelzijde? Nico: Dit gedeelte behandelen we separaat, omdat het niet op te hogen is. Achterlangs staat een damwand van de provincie. We kijken of de damwand aangemerkt kan worden als waterkering en of we deze kunnen verstevigen.
Nicole: Ik miste de riolering in het convenant. Mariska: Op de Amsteldijk Zuid ligt een persleiding voor de deur.
Jos: Ik had verwacht dat er nu wel een concreet plan zou liggen.
Nico: De mogelijkheden zoals vandaag gepresenteerd, zijn al een insnoering t.o.v. de vorige keer. We willen juist de ruimte geven om input te leveren.
Jesse: Het is een spanningsveld: als we met een plan komen dat al af is, kunnen we moeilijker rekening houden met de wensen uit de omgeving en zijn we minder flexibel. Het meenemen van de belangen in het ontwerp kost tijd, maar het ontwerp wordt steeds concreter. Op het volgende contactmoment ligt er een definitieve variantennota.
Jos: De Ouderkerkerdijk, aan de overkant, lijkt lager te liggen dan de Amsteldijk. Wanneer wordt deze dijk verbreed?
Jesse: Dit gaan we uitzoeken. Er is nog geen hoogteprobleem naar voren gekomen uit onze toetsing. Bij de dorpskern Ouderkerk zijn we wel aan de slag (Dorpsstraat en Hogereinde Zuid). ACTIE Jesse [aanvullend antwoord, 18 april 2017: Ouderkerkerdijk staat 2021/2022 gepland