Reactie Vereniging Amsteloever op zoeklocaties windturbines Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 7 locaties aangegeven waar binnen een paar jaar mogelijk windturbines zullen worden geplaatst voor de productie van duurzame energie. Twee van die zoekgebieden vallen in de Amstelscheg of Amstelland. De ene locatie is Amsterdam Zuid en ligt aan de overzijde van de Amstel, tussen Amstel en A2. De andere locatie ligt bij de Ouderkerkerplas (A2/A9)

Er waren in juni digitale presentaties van de gemeente per locatie. De vereniging is daar ook in vertegenwoordigd. Dat heeft tot onderstaande reactie geleid

klimaatneutraal@Amsterdam.nl

t.a.v. Juliana Kürschner en Rob Smiers

cc. Provincie Noord-Holland

      Recreatieschap Noord-Holland

      Gemeente Amstelveen

      Gemeente Ouder-Amstel

Amstelveen,

13 augustus 2020

Geachte mevrouw Kürschner,

Geachte heer Smiers,

Het bestuur van de Vereniging Amsteloevers, waarin het overgrote deel van de bewoners van de Amsteldijk Noord, Amstelveen, is verenigd, reageert als volgt op de door de gemeente Amsterdam gepresenteerde zoekgebieden, waar mogelijk bronnen van alternatieve energie, zoals windturbines en zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden.

1. niet in de Amstelscheg

Met bezorgdheid heeft onze Verenging gezien, dat er enkele van de zoekgebieden liggen in de Amstelscheg. Over dit kwetsbare en landschappelijk waardevolle gebied hebben alle betrokken instanties -dus ook Amsterdam- in november 2011 afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Amstelscheg. Het verbaast dan ook dat, nota bene in het kader van Regionale Energie Strategie, dit gebied in het zoeken naar plekken voor windmolens wordt betrokken. In het Bestuursakkoord wordt het gebied ‘uniek’ genoemd en ook een ‘landschap van allure’. Dit gebied nu potentieel bij energieopwekking betrekken lijkt ons strijdig met de gemaakte afspraken.

2. energietransitie noodzakelijk, maar niet in kwetsbare gebieden

Onze vereniging onderschrijft ten volle de noodzaak om zo snel mogelijk te komen tot een meer duurzame energievoorziening, waarbij fossiele bronnen worden vervangen door  bronnen die geen beslag leggen op eindige grondstoffen.

Tegelijkertijd menen wij dat bij de keuze daarvan, en vooral bij de keuze van de locaties, de overheid zeer zorgvuldig te werk zal moeten gaan om te voorkomen dat kwetsbare landschappen in de onmiddellijke nabijheid van de stad -die juist voor de inwoners van groot belang zijn-  ernstig worden aangetast of zelf verloren gaan. Wij verwijzen hierbij ook naar de brief van het Recreatieschap Noord-Holland van 12 mei 2020.

3. landelijke aanpak

De actie van de gemeente Amsterdam verbaast ons omdat het nu lijkt of alleen deze gemeente behoefte heeft aan alternatieve energie en of het daarbij nodig is die te zoeken in de onmiddellijke omgeving van bebouwd gebied.

Naar onze mening is energietransitie bij uitstek een onderwerp dat landelijk, onder sturing van de rijksoverheid, gerealiseerd moet worden. Wij pleiten er dan ook voor geen verdere stappen te zetten zonder dat duidelijk is, dat deze onderdeel zijn van een landelijk plan. De regionale Energie Strategie dient o.i. ingebed te zijn in een landelijk kader.

4. energie voor wie?

De voorstellen lijken ervan uit te gaan dat de energiebehoefte van de stad Amsterdam een gegeven is. O.i. is het evenzeer van belang deze behoefte eens kritisch te bezien en te onderzoeken welk verbruik essentieel is en welk verbruik niet in Amsterdam behoeft plaats te vinden c.q. misschien helemaal niet gewenst is. Grootverbruikers zoals datacenters betekenen geen versterking van de economische structuur van de stad, zij kunnen ook elders worden gevestigd waar de mogelijkheden voor alternatieve energie groter zijn.

5. niet dicht bij bebouwing

Er moet voor worden gewaakt dat niet dezelfde fout wordt gemaakt als destijds bij de aanleg van Schiphol. I.p.v. de luchthaven in onbewoond gebied te vestigen met een snelle verbinding naar de stad, is deze zo gesitueerd dat een maximum aantal omwonenden er hinder van ondervindt.

Ook voor alternatieve energiebronnen geldt dat deze zoveel mogelijk moeten worden gerealiseerd op plekken waar ze de minste hinder opleveren, waarbij de extra kosten van transport op de koop toe genomen moeten worden. De nu in gang gezette actie van de gemeente Amsterdam met zoekgebieden zeer dicht bij de bebouwing en met name ook woonbebouwing dient dus o.i. te worden gestaakt. Dit geldt zeker voor 150 m hoge windturbines.

6. alternatieven

Uit het voorgaande blijkt, dat wij het aanwijzen van zoekgebieden aan de randen van de gemeente Amsterdam, met name in de Amstelscheg, op diverse gronden afwijzen. Als dit proces echter toch doorgang vindt, menen wij dat in ieder geval de gebieden 1 en 7 af moeten vallen. Deze liggen in de Amstelscheg, een ‘uniek gebied’ dat om andere reden voor Amsterdam van groot belang is. Het is voor ons onvoorstelbaar dat  het landschap naast de Amstel bedorven zou worden door 150 m hoge windturbines. Wij verwijzen opnieuw naar de brief van het Recreatieschap Noord-Holland. Meer en detail heeft voorts de stichting Beschermers Amstelland hiervoor voldoende argumenten aangevoerd.

Als Amsterdam dichtbij energie met molens wil opwekken, dan kan dat naar onze mening in het Westelijk Havengebied, dat al een industrieel gebied is met ook kantoren en een aantal windmolens of op de Noordzee. Parken met zonnepanelen zouden ook in industriegebieden rond de stad gerealiseerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

P.J. Hesp                                                                                                   H.K. Muggen

voorzitter                                                                                                   secretaris