Ontwerp inpassingsplan brug Ouderkerk ter inzage

De vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk is weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor vernieuwing van de oude brug ter inzage gelegd. Het inpassingsplan beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Onderdeel van het project is ook de herinrichting van de N522 aan beide zijden van de brug. Het huidige kruispunt van de Oranjebaan met Amsteldijk Noord/Amstelzijde verdwijnt op de huidige locatie en wordt meer naar het westen aangesloten op de nieuw aan te leggen verbindingsweg en de gemeentelijke weg naar Amstelslag. Dit moet de verkeerssituatie voor alle weggebruikers veiliger maken.

Omdat na onderzoek op een aantal adressen vlakbij de brug sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zijn Gedeputeerde Staten van plan hogere  waarden vast te stellen voor deze adressen.

Ter inzage

Vanaf 26 januari tot en met 8 maart 2017 liggen het ontwerp PIP met bijbehorende stukken ter inzage op het gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk en bij het gemeentehuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Of digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl  en www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm. of via de volgende link:https://noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_Ontwerp_provinciaal_inpassingsplan_Brug_Ouderkerk

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 15 februari 2017 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het Ontwerp PIP op het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk van 16.00 tot 20.00 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over de plannen Brug Ouderkerk als over het formele verloop van de procedures en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen.

Reageren

Voor het ontwerp PIP kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer A. Akkies, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van zaaknummer 872246. Over het bij het ontwerpbesluit hogere geluidswaarden kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, afdeling Beleid/RO, de heer J.A. Oortman Gerlings, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van zaaknummer 891545.  U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Meer informatie over de procedure bij mevrouw I. de Ridder-van Tuijl, via 023-5143143.

Vervolg

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan Brug Ouderkerk. Dit zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017 gebeuren. Als de zienswijzen daartoe aanleiding geven, zal het PIP daarop worden aangepast. Na vaststelling door Provinciale Staten zal het PIP 6 weken ter inzage worden gelegd. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht op het Ontwerp PIP of die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt. Indien het PIP gewijzigd is t.o.v. het ontwerp is er ook een mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de gewijzigde onderdelen, waartegen geen zienswijzen zijn ingediend.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent o.m. dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie www.wetten.overheid.nl