Ontwerp bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil’

Op 16 april 2014 heeft de gemeente het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van alle Amstelveense bestemmingsplannen. Het betreft een aanscherping van de definitie van het begrip ‘Peil’ met als doel het voorkomen van onwenselijke kunstmatige ophogingen van gronden.

Het bestaande ruimtelijke kwaliteitsniveau van met name de dijken in Amstelveen wordt in belangrijke mate bepaald door de bouwhoogte van dijkwoningen en dus door het peilbegrip. In de geldende bestemmingsplannen is de mogelijkheid tot onwenselijk kunstmatig ophogen niet uitgesloten. Ingediende aanvragen kunnen vanaf het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit paraplubestemmingsplan worden aangehouden (aanhoudingsplicht) en na vaststelling worden geweigerd.

De bijbehorende documenten zijn in te zien van 17.4 tot en met 28.5.2014 op de volgende wijze:

Iedereen kan gedurende deze termijn zijn/haar zienswijze bij de gemeente kenbaar maken. Meer informatie daarover op de gemeentelijke website en via deze link http://www.amstelveen.nl/web/Bekendmakingen/bekendmaking/Ontwerp-bestemmingsplan-Paraplubestemmingsplan-herziening-begripsbepaling-Peil.htm