Concept verslag algemene ledenvergadering 2019

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2019, Wester-Amstel.

 

Aanwezig 45 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Wim Bredenoord, penningmeester, Nicole van Buuren, lid (website), Erik Glasius, adviseur en  Harmina Muggen, secretaris.

 

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Martin van den Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te Ouderkerk en Dick Winters van de provincie Noord Holland. Als extra agendapunt wordt punt 6a ‘Snelle glasvezelverbinding’ ingebracht. Ko Babeliowsky krijgt applaus en een fles wijn overhandigd als dank voor zijn inspanningen voor het maken van de Oeverberichten 2019.

 

2.Voordracht over de nieuwe brug bij Ouderkerk door Martin van den Berg, omgevingsmanager.

Na de presentatie van vorig jaar, dit jaar opnieuw een presentatie over de nieuwe brug.

Er is helaas nogal wat vertraging ontstaan, ten eerste door een nog lopende vleermuisonderzoek dat de kap van de noodzakelijke bomen bemoeilijkt en ten tweede door problemen met het verwerven van de grond van Oranjestaete. De eigenaar houdt dit tegen waardoor nu een onteigeningsprocedure is gestart. De geplande omleiding tijdens de bouw moet nu via de Oostermeerweg en Bankrasweg. Omdat hier geen zwaar verkeer langs kan is nu het plan om op de Amsteldijk bij de Molen bij de Borcht een bord te plaatsen met de mededeling dat het zware verkeer (bussen, vrachtwagens) er niet door kan. Landbouwverkeer kan langs de Machineweg en de Bankrasweg; de laatste moet dan wel 1,5 meter verbreed worden. Voor zwaar verkeer dat iets moet afleveren of ophalen op de Amsteldijk Noord voorbij het Bankraspad ,wordt de mogelijkheid gemaakt om ze te kunnen laten keren op het Bankraspad. Hiervoor worden enkele parkeerplaatsen opgeofferd. Het (tijdelijke)voetpad en fietspad komen ook op een andere plek.

De planning is nu als volgt: de noordelijke brug met 2 rijstroken moet gereed zijn mei/juni 2020,  medio 2021 moet de brug in zijn geheel klaar zijn.

Voor verdere informatie waaronder ook deze presentatie is te vinden op:

https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerk

 

  1. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld

 

  1. Financiën
  2. Toelichting door penningmeester Wim Bredenoord: Er zijn ongeveer evenveel leden bijgekomen als vertrokken. De meeste kosten gingen het afgelopen jaar naar de Oeverberichten.
  3. en c. De kascommissie in persoon van Roger van Elderen keurt het verslag goed. De vergadering verleent de penningmeester bij acclamatie décharge.

Het rekeningnummer van de vereniging staat op website.

 

  1. AED aan de Amstel.

Volgens het overzicht dat de Nederlandse Hartstichting bijhoudt zijn er aan de Amsteldijk geen AED’s. Er zijn er twee bij de sportverenigingen in het Kleine Loopveld, maar deze zijn alleen overdag beschikbaar. Op de Amsteldijk Zuid zijn wel op enkele plaatsen AED’s geplaatst.

Wij willen de mogelijkheid bekijken of dit ook op de Amsteldijk Noord kan. De bewoners moeten zelf in de kosten bijdragen, de Hartstichting en ook de gemeente Amstelveen stellen subsidie ter beschikking als bewoners dit regelen en ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van reanimatiecursussen. Binnenkort zullen onze leden en ook andere bewoners van de Amsteldijk hierover meer informatie van het bestuur krijgen.

 

  1. Schiphol, stand van zaken

Peter geeft een overzicht: het overleg vorig jaar van de tafels met de Omgevingsraad, bewoners en betrokkenen heeft niet geleid tot een gezamenlijk advies aan de minister. Voorzitter Alders heeft bij zijn afscheid een persoonlijk advies geformuleerd tot 2023. In dat jaar moet de herindeling van het luchtruim gereed zijn. Door de minister is nu een breed onderzoek ingesteld, waaronder de mogelijkheden voor een luchthaven op zee. Peter geeft een overzicht van de voor- (vooral minder geluidsoverlast) en de nadelen hiervan, oa meer wind, meer onderhoud nodig door corrosie, meer last van trekvogels, de kosten. Ook kan een nadeel zijn dat bij verplaatsing naar zee er geen remming meer is aan de groei.

De komende 10-15 jaar wil de Omgevingsraad vooral inzetten op alternatieven: bij afstanden tot 700 kilometer geen vluchten meer en het treinvervoer vergemakkelijken en versnellen.

 

 6a. Snelle glasvezelverbinding

De gemeente Amstelveen wil een snelle glasvezelverbinding aanleggen in het hele buitengebied, dus ook langs de Amsteldijk en in de Middelpolder. De deelnamebereidheid moet boven de 50% liggen om de aanleg rendabel te houden. ‘Cherrypicking’ is niet de bedoeling: in het hele buitengebied van Nes tot de Kalfjeslaan en in de Bovenkerkerpolder moet de kabel worden aangelegd. In de Oeverberichten 2019 is hierover ook een artikel verschenen.

Nu blijkt het dat op sommige delen van de Amsteldijk al voldoende mensen zich hebben aangemeld maar op andere delen (nog) bijna niemand.

De voorzitter (ook lid van de bewonerswerkgroep) roept daarom de aanwezigen op om bij interesse zich aan te melden en ook hun buren te informeren en aan te sporen dit te doen.

Een snelle glasvezelverbinding heeft grote voordelen; uit het publiek komt nog de opmerking dat voor het gebruik van 5G straks een glasvezelverbinding zelfs noodzakelijk zal zijn.

Op de vraag of ook de Kalfjeslaan (immers Amsterdam) mee kan doen antwoordt de voorzitter bevestigend. Daarom zullen ook de bewoners van de Kalfjeslaan nog eens geinformeerd worden.

 

  1. Rondvraag en afsluiting

Hr. Bakker stelt voor het schelpenpad langs de Amstel te verbreden zodat er gemakkelijker met z’n tweeen kan worden gelopen. Het bestuur geeft aan zich hierover te buigen.

Ook noemt hij het grote aantal touringcars op de dijk. Mogelijk wordt het aantal vanzelf minder nu de dijk tiidelijk niet begaanbaar zal zijn voor zwaar verkeer.

Mevr Reesink vraagt zich af of er iets gedaan kan worden aan de recente afbraak van huizen langs de dijk. Erik Glasius geeft aan dat het bestuur hier zeer alert op is maar als een huis niet op de monumentenlijst staat mag het zonder vergunning worden gesloopt. Het is niet de taak van het bestuur om huizen van leden voor te dragen voor de monumentenlijst.

De voorzitter sluit af met de mededeling dat er op 15 juni een barbecue wordt georganiseerd; niet op Wester Amstel, de lokatie wordt nog bekend gemaakt.

We eindigen met een gezamenlijke borrel, waarschijnlijk voor de laatste keer op Wester Amstel.