25 maart 2014 jaarvergadering, agenda en notulen

Op dinsdag 25 maart heeft de jaarvergadering van de Vereniging Amsteloever plaatsvinden op Westeramstel, Amsteldijk Noord 55. Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. opening, mededelingen

2. ingekomen stukken

3. goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2013 (bijlage)

4. a. verslag kascommissie over het boekjaar 2013

(zie financiële verantwoording in Oeverberichten maart 2014)

b. verlenen van decharge aan de penningmeester

5. gastspreker:  Dick Appelman, stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Amstelveen, over:

                          Beeldkwaliteitplan Amsteldijk 

    (De gemeenteraad heeft onlangs dit plan vastgesteld. Daarmee zijn er nieuwe richtlijnen

gekomen voor de bescherming van het aanzien van onze dijk. Dit is dus van belang voor

alle bewoners)

6. wat verder ter tafel komt

7. bestuursverkiezing

Anton Leeuwenberg treedt af en is niet verkiesbaar, voorts dient te worden voorzien in een al langer bestaande       vacature. Het bestuur stelt voor :  Harmina Muggen en Peter Hesp

De statuten bepalen in artikel 10: “Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen die uit hun           midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.” En in artikel 11: “Kandidaten voor het       bestuur kunnen worden gesteld door het zittend bestuur en op de vergadering van de leden door tenminste drie     leden van de vergadering. De leden van de vereniging kunnen tot uiterlijk één week vóór de bestuursverkiezing       kandidaten stellen, de naam van de kandidaat dient in ieder geval vergezeld te gaan van drie handtekeningen         van de leden van de vereniging.”

8. rondvraag en sluiting

 

Notulen van deze vergadering, vast te stellen in de volgende vergadering :    verslag ALV 2014, concept